19. 6. 2024

Svaz

vznikl v roce 1991, je národním sportovním svazem stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec. V tomto sportu je oprávněna organizovat a řídit soutěže jednotlivců i družstev v ČR, včetně mistrovství České republiky, a zabezpečovat státní reprezentaci v billiard-hockeyi. Unie HSH pro Českou republiku každoročně získává úspěchy na mistrovství Evropy i světa.

Unie hráčů stolního hokeje je přidruženým členem ČSTV a řádným členem World Table Hockey Association.

Unie HSH je zaregistrována jako občanské sdružení. Nejvyšším orgánem UHSH je valná hromada. Činnost průběžně zabezpečuje řídící výbor. Statutárním orgánem je generální sekretář.

Český svaz billiard hockey z.s.

  • Einsteinova 452/1, 109 00 Praha-Petrovice
  • Tel: 724 055 374
  • E-Mail: info@tablehockey.cz
  • IČ: 670 266 48
  • Bank. účet: 2201560345/2010
  • Registrace MvČR: VSP/1-5435/91-R

Činnost ČSBH průběžně řídí – v souladu se stanovami a ostatními řády ČSBH – Výkonný výbor je složený z předsedy, tajemníka a hospodáře. Výkonný výbor mj. zodpovídá za ekonomické zabezpečení činnosti ČSBH, zabezpečuje komunikaci se státními orgány, zahraničními subjekty apod.

Členové jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období (2023-2026).

Seznam funkcí

Případné disciplinární prohřešky členů ČSBH řeší Disciplinární a etická komise. Komise je pětičlenná, přičemž vždy jeden člen zastupuje řídící výbor ČSBH.

Členy komise volí na tříleté období Rada zástupců. O trestech rozhoduje komise v souladu s řády ČSBH.

Seznam funkcí

(zvoleni na období leden 2023 – leden 2026)

Průběh turnajů jednotlivců ČSBH řídí turnajové komise. Komise je pětičlenná – předsedu komise jmenuje pořadatel, další čtyři se přímo na turnaji losují z přítomných hráčů, figurujících zároveň na seznamu komisařů ČSBH.

Komise může operativně přijímat zásadní rozhodnutí v průběhu turnaje, jak organizační, tak i disciplinární (včetně vyloučení hráče či diváka). K přijetí rozhodnutí je potřebný nadpoloviční počet hlasů; o rozhodnutí je pořízen zápis. Proti rozhodnutí komise není odvolání.

Seznam členů ČSBH pro výběr do turnajových komisí:

  1. Blahetek Michálek Martin
  2. Boháček Martin
  3. Brauner Vojtěch
  4. David Jakub
  5. Fleišman Tomáš
  6. Foltýn Jaromír sen
  7. Foltýnová Mia 
  8. Frýba Ondřej
  9. Hasil Jakub
10. Juchelka Patrik
11. Justra Michal
12. Kaňa Simon
13. Kovářová Veronika
14. Ludvík Vojtěch
15. Mach Miloslav
16. Matuščín Jan
17. Nakládal Jiří
18. Nešpor Pavel
19. Ošlejšek Jakub
20. Pačanda Václav
21. Racek Karel
22. Řehoř Jakub
23. Škorpík Miroslav
24. Švéda Petr
25. Vrána Martin

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSBH. VH je svolána nejméně jedenkrát ročně, zpravidla při mistrovství ČR. V naléhavých případech je generální sekretář ČSBH oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu.

VH např. schvaluje změny stanov, volí členy řídícího výboru, řeší mimořádná odvolání členů. Obvykle také přiděluje pořadatelství mistrovství ČR, Czech Open a celostátní turnaje.

Právo účasti má každý člen ČSBH. Pro hlasování jmenují jednotlivé kluby svého zástupce, který disponuje počtem klubových hlasů (počet hlasů je roven počtu členů klubu, kteří startovali v průběhu sezóny alespoň jedenkrát v soutěži jednotlivců). Členové ČSBH bez klubové příslušnosti se účastní sami za sebe (hlasovací právo je opět vázáno na start v soutěži jednotlivců).

Rada zástupců rozhoduje mezi valným hromadami o všech záležitostech provozu ČSBH, které nespadají do pravomoci řídícího výboru. Řádná zasedání se konají 1x ročně.

Mezi běžné povinnosti RZ patří např. schvalování rozlosování soutěží družstev, nominace reprezentace ČR apod. Rada zástupců řeší příp. odvolání proto rozhodnutí řídícího výboru, projednává návrhy členů, upravuje soutěžní řády, připravuje návrhy změn stanov apod.

Stálí členové:

Seznam funkcí

Dočasní členové:

  • jeden zástupce každého družstva 1.ligy
  • jeden zástupce každé skupiny 2.ligy

Historie hry zvané šprtec spadá až do doby Rakouska-Uherska. Klukovská hra ŠPRTEC, původně využívající mince a knoflíky, přežila pád monarchie, první republiku i obě světové války. Na různých hracích plochách a podle různých pravidel se za desítky let odehrálo nespočetně zápasů. Zlom ve vývoji nastal na přelomu padesátých a šedesátých let 20.století. V roce 1960 byla založena Stolní hokejová liga Brno, soutěž dodnes hraná. To už se podoba šprtcevýrazně přiblížila té dnešní – hřiště bylo ohraničeno mantinelem a osazeno kovovými brankami, dřevěné hrací kameny z dámy byly na vrchní straně označeny jménem a číslem hráče, puk byl použit ze hry loto… V dalších letech došlo k postupnému upravení velikosti hřiště až k dnešním rozměrům.

Dalším klíčovým bodem byl rok 1980, kdy byl v Brně odehrán první oficiální meziměstský turnaj, později uznaný jako 1.mistrovství republiky. Koncem osmdesátých let byly navázány také mezinárodní kontakty – se švédskými hráči stolního hokeje Stiga. V roce 1991 byla založena Československá Unie hráčů stolního hokeje – společná pro kategorie Šprtec i Stiga. O rok později proběhlo v Brně mistrovství Evropy a Světový pohár obou kategorií. V jeho závěru došlo k roztržce mezi oběma kategoriemi, iniciované obchodním ředitelem švédské firmy Stiga. Čeští zástupci Stiga se přiklonili ke Švédům, a tak došlo v roce 1993 k rozdělení Unie HSH. Tu si ponechal šprtec, jako většinová skupina; hráči Stigy později založili Českou asociaci Stiga game. Ještě v roce 1993 v rámci Oresund Cupu ve Švédsku byla pro billiard-hockey založena World Table Hockey Association.

Název billiard-hockey se pro šprtec začal používat od prvních mezinárodních soutěží. Výraz „Table Hockey“ byl blokován jako vžitý pro táhlové stolní hokeje, „šprtec“ byl pro cizince nevyslovitelný a označení „československá varianta“ bylo nepřijatelné pro české (československé) hráče šprtce. Mezinárodní soutěže v billiard-hockeyi, včetně mistrovství Evropy a světa, řídí World Table Hockey Association, české soutěže pak Unie hráčů stolního hokeje (mistrovství ČR, Český pohár, ligové soutěže družstev, …) a Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou (Liga škol a další žákovské soutěže).